Fırsat Eşitliği Politikamız

1. AMAÇ
Bu politika, Ulusoy Un’un fırsat eşitliği uygulamalarına ilişkin sorumluluk ve prensiplerini belirler.

2. KAPSAM
Bu politika Ulusoy Un Genel Müdürlük, Üretim Tesisleri ve İştirak ve Bağlı Ortaklıklarına ait tüm çalışanları ve faaliyetlerini kapsar.

3. SORUMLULAR
Fırsat Eşitliği Politikası’nda yer alan her bir maddenin takibinden İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve birim müdürleri sorumludur.

4. UYGULAMA
Ulusoy Un tüm çalışanlarına karşı eşitlik ilkesini gözetir. Bu ilkeler doğrultusunda;

• Tüm insan kaynakları uygulamalarında; işe alım süreci kapsamında verilen ilanların içeriğinde, mülakatlarda ve çalışan seçim sürecinde, performans ölçme ve değerlendirmede, kariyer planlamasında, terfi sisteminde, eğitim ve gelişim programlarında ve uygulanan ücret politikasında fırsat eşitliği sunar.

• Fırsat eşitliği politikası uygulanırken; cinsiyet, din, mezhep, ırk, medeni hal, felsefi inanç ve benzeri görünür olan ya da olmayan sebeplere dayalı ayrım yapmaz, Fırsat Eşitliği ilkesine dayalı bir çalışma ortamı sağlar.

• Kadınların yönetim kademelerinde karar vericiler olarak yer almalarını ve yönetimdeki kadın- erkek eşitliğini sürekli olarak sağlar.

• Eğitim ve sürekli geri bildirim yoluyla çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerini destekler.

• Çeşitli eğitimler ve sosyal sorumluluk projeleri ile fırsat eşitliği ilkesini her bir çalışanının benimsemesi için çalışır.